آزمون سنجش ابتلا به افسردگی

نشانه های افسردگی

من غمگین نیستم

من غمگینم

غم و غصه از زندگی من دست بر نمی دارد

دیگه تحمل این زندگی را ندارم 

امیدی به آینده ندارم  

من به آینده خوشبینم

احساس میکنم آینده خوبی در انتظارم نیست

هیچ روزنه امیدی در زندگی ام نیست 

وقتی به گذشته نگاه می کنم می بینم تمام زندگی ام شکست و ناکامی بوده است 

من از دیگران ناکام ترم 

من یک شکست خورده تمام عیارم 

من ناکام نیستم

از همه چیز و همه کس ناراضی ام 

از زندگی ام رضایت واقعی ندارم 

مثل گذشته از زندگی ام رضایت دارم 

مثل گذشته از زندگی لذت نمی برم 

اغلب اوقات احساس گناه و تقصیر دارم  

همیشه احساس گناه و تقصیر در من است

گاهی اوقات احساس گناه می کنم 

احساس گناه و تقصیر نمی کنم

احساس می کنم ممکن است مجازات شوم 

انتظار مجازات دارم 

انتظار مجازات ندارم 

مطمئنم مجازات می شوم 

من از خودم رضایت دارم

من از خودم ناراضی ام 

از خودم بدم می آید

من از خودم متنفرم

برای هر اتفاق و حادثه ای خودم را سرزنش می کنم

من بدتر از دیگران نیستم

همیشه به خاطر خطاهایم خودم را سرزنش می کنم 

گاهی از خودم به خاطر خطاهایم انتقاد می کنم  

هیچ وقت به خودکشی فکر نمی کنم

اگر بتوانم خودکشی می کنم

فکر خودکشی به سرم زده ولی هیچ وقت اقدام به خود کشی نکرده ام

به فکر خودکشی هستم

بیشتر از گذشته گریه می کنم

قبلا زیاد گریه می کردم اما حال با آن که دلم می خواهد نمی توانم گریه کنم

بیش از حد معمول گریه نمی کنم 

همیشه در حال گریه کردنم 

کم حوصله تر از گذشته ام

اغلب اوقات کم حوصله ام 

همیشه کم حوصله ام 

مثل باقیه گاهی کم حوصله میشم

مثل همیشه مردم را دوست دارم

تا حدود زیادی علاقه ام را به مردم از دست داده ام

از همه مردم سیر شده ام و دیگر به هیچ کس علاقه ای ندارم

کمتر از گذشته به مردم علاقمندم

قدرت تصمیم گیری ام را کاملا از دست داده ام

مثل گذشته تصمیم می گیرم 

کمتر از گذشته تصمیم می گیرم 

نسبت به گذشته تصمیم گیری برایم سخت تر شده است 

احساس می کنم که جذابینم را روز به روز بیشتر از دست می دهم

نگرانم که جذابیتم را از دست بدهم

من زشت هستم

جذابیت گذشته را دارم

برای هر کاری مجبورم به خودم فشار بیاورم

به خوبی گذشته کار می کنم

دستم به هیچ کاری نمیرود

به خوبی گذشته کار نمی کنم

مثل گذشته خوب می خوابم

مثل گذشته خوابم نمیبرد

یکی دو ساعت زودتر از معمول از خواب می پرم و دوباره خوابیدن برایم سخت می شود

چند ساعت زودتر از معمول از خواب می پرم و دیگر خوابم نمی برد

از شدت خستگی هیچ کاری نمی توانم انجام دهم

بیشتر از گذشته خسته نمی شوم

بیشتر از گذشته خسته می شوم 

از انجام هر کاری خسته می شوم

 

اشتهایم خیلی کم شده است

اشتهایم به خوبی گذشته نیست

اشتهایم هیچ تغیری نکرده است

تازگی ها هیچ اشتهایی به غذا ندارم

بیش از گذشته بیمار نمی شوم

سردرد و دل درد و یبوست دارد اذیتم می کند

به شدت نگران سلامتم هسنم 

آنقدر نگران سلامت خود هستم که دست و دلم به هیچ کاری نمی رود

میل جنسی ام هیچ تغیری نکرده است

میل جنسی ام تازگی کمتر شده است

میل جنسی ام کم شده

اصلا میل جنسی ندارم

ترجیح میدم بیشتر اوقات تنها باشم

بیشتر دوست دارم با دیگران باشم

قبلا بیشتر دوست داشتم برم بیرون از منزل

نه دوست دارم کسی بیاد پیشم نه من برم پیش کسی

جنسیت شما :

سن شما :