آزمون سنجش شادی درونی

تکمیل تمامی فیلدها الزامی میباشد

الف) کاملا مخالف    ب) تا حدودي مخالف پ) کمي مخالف

ت) کمي موافق       ج) تا حدودي موافق   د) کاملا موافق

 

نسبت به آن چيزي که هستم، کاملا احساس خرسندي نمي‌کنم؟

الف) کاملا مخالف    ب) تا حدودي مخالف پ) کمي مخالف

ت) کمي موافق       ج) تا حدودي موافق   د) کاملا موافق

 

به شدت به ديگران علاقه‌مندم

الف) کاملا مخالف    ب) تا حدودي مخالف پ) کمي مخالف

ت) کمي موافق       ج) تا حدودي موافق   د) کاملا موافق

 

احساس مي‌کنم زندگي خيلي باارزش است

الف) کاملا مخالف    ب) تا حدودي مخالف پ) کمي مخالف

ت) کمي موافق       ج) تا حدودي موافق   د) کاملا موافق

 

نسبت به ديگران احساسات گرم و صميمانه‌اي دارم

الف) کاملا مخالف    ب) تا حدودي مخالف پ) کمي مخالف

ت) کمي موافق       ج) تا حدودي موافق   د) کاملا موافق

 

به‌ندرت بعد از بيدار شدن از خواب احساس مي‌کنم خستگي‌ام دررفته است

الف) کاملا مخالف    ب) تا حدودي مخالف پ) کمي مخالف

ت) کمي موافق       ج) تا حدودي موافق   د) کاملا موافق

 

من در مورد آينده چندان خوش‌بين نيستم

الف) کاملا مخالف    ب) تا حدودي مخالف پ) کمي مخالف

ت) کمي موافق       ج) تا حدودي موافق   د) کاملا موافق

 

بيشتر چيزها برايم سرگرم‌کننده هستند

الف) کاملا مخالف    ب) تا حدودي مخالف پ) کمي مخالف

ت) کمي موافق       ج) تا حدودي موافق   د) کاملا موافق

 

من هميشه آدم متعهدي هستم و جا نمي‌زنم

الف) کاملا مخالف    ب) تا حدودي مخالف پ) کمي مخالف

ت) کمي موافق       ج) تا حدودي موافق   د) کاملا موافق

 

زندگي خوب است

الف) کاملا مخالف    ب) تا حدودي مخالف پ) کمي مخالف

ت) کمي موافق       ج) تا حدودي موافق   د) کاملا موافق

 

فکر نمي‌کنم اين دنيا جاي خوبي باشد

الف) کاملا مخالف    ب) تا حدودي مخالف پ) کمي مخالف

ت) کمي موافق       ج) تا حدودي موافق   د) کاملا موافق

 

من زياد مي‌خندم

الف) کاملا مخالف    ب) تا حدودي مخالف پ) کمي مخالف

ت) کمي موافق       ج) تا حدودي موافق   د) کاملا موافق

 

درمورد همه چيزهايي که در زندگي‌ام است احساس رضايت مي‌کنم

الف) کاملا مخالف    ب) تا حدودي مخالف پ) کمي مخالف

ت) کمي موافق       ج) تا حدودي موافق   د) کاملا موافق

 

احساس نمي‌کنم آدم خيلي جذابي به نظر مي‌رسم

الف) کاملا مخالف    ب) تا حدودي مخالف پ) کمي مخالف

ت) کمي موافق       ج) تا حدودي موافق   د) کاملا موافق

 

فاصله زيادي بين چيزي که دوست دارم انجام بدهم و کاري که انجام مي‌دهم، وجود دارد

الف) کاملا مخالف    ب) تا حدودي مخالف پ) کمي مخالف

ت) کمي موافق       ج) تا حدودي موافق   د) کاملا موافق

 

آدم خيلي شادي هستم

الف) کاملا مخالف    ب) تا حدودي مخالف پ) کمي مخالف

ت) کمي موافق       ج) تا حدودي موافق   د) کاملا موافق

 

من در بعضي از چيزها زيبايي مي‌يابم

الف) کاملا مخالف    ب) تا حدودي مخالف پ) کمي مخالف

ت) کمي موافق       ج) تا حدودي موافق   د) کاملا موافق

 

هميشه روي ديگران اثر خوب و شادي مي‌گذارم

الف) کاملا مخالف    ب) تا حدودي مخالف پ) کمي مخالف

ت) کمي موافق       ج) تا حدودي موافق   د) کاملا موافق

 

براي هر کاري که بخواهم انجام بدهم وقت پيدا مي‌کنم

الف) کاملا مخالف    ب) تا حدودي مخالف پ) کمي مخالف

ت) کمي موافق       ج) تا حدودي موافق   د) کاملا موافق

 

حس مي‌کنم کنترل چنداني روي زندگي‌ام ندارم

الف) کاملا مخالف    ب) تا حدودي مخالف پ) کمي مخالف

ت) کمي موافق       ج) تا حدودي موافق   د) کاملا موافق

 

من قادر به انجام هر کاري هستم

الف) کاملا مخالف    ب) تا حدودي مخالف پ) کمي مخالف

ت) کمي موافق       ج) تا حدودي موافق   د) کاملا موافق

 

از نظر ذهني کاملا هوشيارم

الف) کاملا مخالف    ب) تا حدودي مخالف پ) کمي مخالف

ت) کمي موافق       ج) تا حدودي موافق   د) کاملا موافق

 

اغلب احساس شادي و سرخوشي مي‌کنم

الف) کاملا مخالف    ب) تا حدودي مخالف پ) کمي مخالف

ت) کمي موافق       ج) تا حدودي موافق   د) کاملا موافق

 

تصميم گرفتن برايم کار راحتي نيست

الف) کاملا مخالف    ب) تا حدودي مخالف پ) کمي مخالف

ت) کمي موافق       ج) تا حدودي موافق   د) کاملا موافق

 

احساس نمي‌کنم زندگي‌ام معنا يا هدف خاصي دارد

الف) کاملا مخالف    ب) تا حدودي مخالف پ) کمي مخالف

ت) کمي موافق       ج) تا حدودي موافق   د) کاملا موافق

 

احساس مي‌کنم انرژي زيادي دارم

الف) کاملا مخالف    ب) تا حدودي مخالف پ) کمي مخالف

ت) کمي موافق       ج) تا حدودي موافق   د) کاملا موافق

 

معمولا اتفاق‌هايي که در اطرافم مي‌افتد، تاثير دارم

الف) کاملا مخالف    ب) تا حدودي مخالف پ) کمي مخالف

ت) کمي موافق       ج) تا حدودي موافق   د) کاملا موافق

 

با ديگران خيلي به من خوش نمي‌گذرد

الف) کاملا مخالف    ب) تا حدودي مخالف پ) کمي مخالف

ت) کمي موافق       ج) تا حدودي موافق   د) کاملا موافق

 

احساس نمي‌کنم کاملا سلامت باشم

الف) کاملا مخالف    ب) تا حدودي مخالف پ) کمي مخالف

ت) کمي موافق       ج) تا حدودي موافق   د) کاملا موافق

 

از گذشته خاطرات خوش چنداني ندارم

الف) کاملا مخالف    ب) تا حدودي مخالف پ) کمي مخالف

ت) کمي موافق       ج) تا حدودي موافق   د) کاملا موافق

 

احساس میکنم به خیلی از خواسته های نرسیده ام

جنسیت شما

سن شما