آزمون سنجش اعتیاد جنسی

تکمیل تمامی فیلدها الزامی میباشد

الف) خیر.  

ب) گاهی اوقات.

ج) معمولا.

آیا علاقه مند به استفاده از سایت و شبکه های مخصوص مسایل جنسی هستید؟

الف) خیر

ب) بله

آیا شیفته و گرفتار روابط جنسی هستید؟

الف) خیر.

ب) گاهی اوقات.

ج) معمولا.

آیا خودتان احساس می کنید که رفتار جنسی غیر عادی دارید

الف) خیر.

ب) گاهی اوقات.

ج) معمولا.

آیا همسرتان تا به حال در مورد رفتار جنسی شما شکایت کرده است

الف) نه به هیچ وجه

ب) تا حدودی

ج) رنخیلی زیاد

آیا معمولا احساس بدی در مورد رفتار جنسی خود دارید؟

الف) خیر

ب) گاهی اوقات

ج) معمولا

آیا دیدگاهتان راجع به رفتار جنسی تان را از شریک زندگی خود مخفی می کنید؟

الف) خیر

ب) بله

آیا تاکنون پیش آمده است که رفتار جنسی شما با زندگی خانوادگی تان تداخل کند؟

الف) خیر

ب) بله

آیا تاکنون پیش آمده است که نتوانید رفتار جنسی تان را متوقف کنید حتی اگر بدانید که کارتان نابجاست

جنسیت شما

سن شما